Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT

Standard salgsbetingelser gjelder med mindre annet skriftlig er avtalt for alle avtaler om kjøp NTI CADcenter AS (nedenfor kalt NTI) og kjøperen (nedenfor kalt KUNDEN) ved leveranse fra NTI CADcenter AS.

Salgsbetingelsene er å anse som en del av kjøpsavtalen mellom NTI CADcenter og KUNDEN der det i kjøpekontrakten er vist til nærværende bestemmelser. NTI CADcenter forbeholder seg retten til uten forutgående varsel å foreta prisjusteringer grunnet valutariske forhold eller prisjusteringer fra våre leverandører. Vi tar forbehold om åpenbare regnefeil i tilbudene og priser som er ukorrekte i forhold til leverandørenes offisielle listepriser.

2. PRISER

2.1 Priser er angitt i tilhørende tilbud. Prisene forstås FOB NTI CADcenters leverandør eks. mva. Reisekostnader så som reisetid, kilometer og diett etter statens satser, overnatting, bompenger, parkering, fly/tog etc. kommer i tillegg.

2.2 Betaling skal finne sted innen 15 dager etter fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. Ved avtalte delleveringer skal fakturering skje ved hver enkelt dellevering.

Ved leveranser med kontraktspris over kr. 500.000,- kan det avtales en forfallsløsning der KUNDEN betaler 30% ved avtalens inngåelse, 60% på leveringsdagen og 10% på godkjenningsdagen. Godkjenningsdagen ansees å være 15 dager etter levering, om ikke vesentlige mangler påpekes skriftlig overfor NTI CADcenter. Dette må avtales særskilt og skal være en del av kontrakten mellom NTI CADcenter og KUNDEN.

2.3 Ved for sen betaling påløper 1,5% morarente pr. måned.

3. LEVERING OG IDRIFTSETTING

3.1 Utstyret leveres på brukerstedet til det tidspunkt som er fastsatt i kjøpekontrakten. NTI CADcenter har intet ansvar for forsinkelser som skyldes force majeure. Kjøpsavtalen bortfaller ikke med mindre partene er enige om det eller force majeure -situasjonen antas å vare mer enn 90 dager. I så fall bortfaller kjøpsavtalen med 15 dagers skriftlig varsel fra en av partene.

3.2 Installasjon og i driftssetting av levert utstyr er kundens ansvar med mindre det er avtalt at NTI CADcenter skal gjøre dette. Omkostninger forbundet med dette bæres av KUNDEN.

4. KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED

4.1 KUNDEN plikter for egen regning å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder besørge opplagt elektrisk kraftforsyning og andre installasjoner i henhold til NTI CADcenter spesifikasjoner.

4.2 NTI CADcenter har intet ansvar for forsinkelser som måtte oppstå som følge av feil/mangler ved installasjoner som KUNDEN er ansvarlig for.

4.3 Dersom installasjonssted ikke er klargjort til det tidspunkt som er fastsatt i kjøpekontrakten, kan NTI CADcenter kreve økonomisk kompensasjon for dette.

5. STANDARD OG BEDRIFTSINTERNE KURS

5.1 Kursdeltakelse forutsetter at kurset er betalt senest 14 dager før kursstart.

Ved påmelding senere enn 14 dager før kursstart, forfaller betaling omgående.

Ved avbestilling tidligere enn 14 dager før kursstart refunderes hele beløpet.

Ved avbestilling mellom 14 og 8 dager før kursstart refunderes 50%.

Ved avbestilling senere enn 8 dager før – eller ved uteblivelse – betales kurset i sin helhet.

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma, husk å gi oss beskjed om endringen.

Kursavgiften tilbakebetales i sin helhet ved avbestilling fra NTI CADcenter sin side.

6. ENDRINGER OG KANSELLERINGER

Dersom KUNDEN, etter kjøpekontraktens underskrift, men før levering har skjedd, kansellerer bestillingen, skal han erstatte NTI CADcenters tap, samt betale et kanselleringsgebyr på 10% av kontraktsprisen.

NTI CADcenter reiser hvis ikke annet er avtalt med kunden alltid på billigste måte. I tilfeller der kunden kansellerer et oppdrag og det medfører at NTI CADcenter ikke får kansellert låste billetter vil kunden bli fakturert for disse kostnadene.

7. LEVERANSENS KVALITET

7.1 NTI CADcenter er ansvarlig for at leveranser og ytelser som NTI CADcenter står for, til sammen gir et anlegg som tilfredsstiller oppgitte krav og spesifikasjoner.

8. SALGSPANT

8.1 NTI CADcenter har salgspant i levert utstyr og programvare inntil full betaling har funnet sted, inklusive påløpne renter, i henhold til pantelovens §§ 3 – 14 og §§ 3 – 22

8.2 Så lenge NTI CADcenter har salgspant i utstyret og programvare, kan ikke KUNDEN inngå avtaler om overdragelse av eiendomsrett, stille det som sikkerhet, eller overlate det til tredjemanns besittelse.

8.3 Dersom KUNDEN går konkurs, begjærer akkord, innstiller sine betalinger eller forøvrig må antas ikke å kunne betale kjøpesummen i rett tid, har NTI CADcenter rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning om KUNDEN ikke stiller betryggende sikkerhet for kjøpesummens betaling, og til å kreve utstyret og programvare tilbakelevert, samt kreve dekket alle omkostninger.

9. BRUKSRETT TIL PROGRAMVARE

KUNDEN har ikke rett til å ta kopier av programvare til bruk på andre CPU’er, slik at en bruksrett blir tilgjengelig på mer enn én CPU.

10. ANSVAR FOR MANGLER

10.1 Som garantibetingelser gjelder de, til enhver tid gjeldende, betingelser fra våre respektive leverandører.

10.2 NTI CADcenter er ansvarlig for feil/mangler som måtte oppstå på utstyret i én måned på brukerstedet. Dette gjelder med mindre de oppståtte feil/mangler skyldes KUNDENs uforsvarlige/uriktige bruk, eller skyldes bruk av tilleggsutstyr, rekvisita o.l. som ikke er levert av NTI CADcenter.

10.3 Dersom KUNDEN oppdager feil/mangler på utstyret innenfor den i punkt 9.1 nevnte frist, plikter han omgående å underrette NTI CADcenter, som snarest mulig plikter å utbedre feilen/mangelen.

10.4 NTI CADcenter har intet ansvar for tap som eventuelle feil/mangler på utstyret, måtte påføre KUNDEN, herunder driftstap, tapt fortjeneste og andre direkte eller indirekte tap.

11. RISIKO OG ANSVAR

11.1 KUNDEN har risiko for tap eller skade av utstyret og programvare fra og med levering, og forplikter seg til å holde produktene forsvarlig forsikret, fra og med leveringsdagen.

11.2 Fra samme tidspunkt overtar KUNDEN ansvaret som følger av bruk av utstyret, og er likeledes ansvarlig for enhver skade som måtte påføres tredjemann.

12. TVIST, VOLDGIFT

12.1 Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningen av kjøpsavtalen mellom partene, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger.

12.2 Fører forhandlinger ikke frem innen 30 dager, kan enhver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift i NORGE overensstemmende med lov om rettergangsmåten i tvistemål av 13.08.1915 nr. 6 kap. 32. Ved uenighet om oppnevning av voldgiftsrettens formann skal denne oppnevnes av justitiarius ved Oslo byrett.